Kimco sells Mexican retail portfolio stake for $274M