Austin, Texas, retail center trades to Phillips Edison