Illinois outdoor lifestyle center draws new tenants