Saint-Gobain to spend $100 million to build Arkansas factory